تبلیغات
تـــاگ هرمزگان - در مضار حرافی
شنبه 9 مرداد 1389  11:07 ب.ظ
توسط: امان ...

صرف نظر از حادثه های تراژیک دررابطه با موضوع زنان ، بحثی که می توان مطرح ساخت ، چالشت هایی ست که در تفکر و ذهن جماعت نسوان موضوعیت پیدا می کند

موضوع قابل توجه اصل برتری جویی در روابط انسانی ست که این گوی برتری را مرد به نام وخود و به نفع خود تعریف کرده است . و زن در این رابطه عقب نشینی فاحشی چه در موضع جامعیت زندگی و چه در جامعیت فکری خود داشته و دارد

علیرغم حرکت های پیشوندی و پسوندی زنان در احقاق حقوق حقه خودبا ایست های بزرگی در برابر ایسم های ساخته شده که بعضا" با   غالبی از تفکرات مردانه توامان بوده و مردان بودند که زنان را می خواستند به گونه ای دیگر بزک کنند  

جریان های فمینیستی که همواره با نهیلیستی خاصی همراه بوده است تمام ضابطه ها و رابطه های انسانی را زیر سئوال و یا که کلا" کتمان ساخته است

اما به هرگونه که هست جالب ترین موضوع در رابطه با زن ، گرایش آن در خصوصی سازی خصیصه های خویشتن است .که او را ورای دسترسی خاص مردانه قرار داده است

عصبیت مردانه و هولناکی نفهمیدن خواست های عرفی و تشریح نکردن اصول موجود و حتی تسلط تحریف های تاریخی و گاها" مذهبی در قرون مختلف اعصار این زنان بودند که آه به دوش ِ خواست های مردان بودند

موضوع این نیست که با تلنگر به روان پریشی جامعه زنان آن را با حرص و ولع برای پاسخ دادن به سئوالات خودشان مجبور کنی بلکه فهماندن اصلی ست که از سرفهمیدن ، جایگاه خود را دریابند

اکنون با توجه به حلول جایگاه علمی در نزد زنان و ورود پیدا کردن زنان در عرصه های مهم اجتماعی واقتصادی و بعضا" سیاسی شاکله رفتاری دولت ها، حاکمیت و حتی در مقیاس کلی می توان ازجامعه رفتاری مردان گفت که  در مواجهه با الزام مترقی در باب خواست زنان و توجه به موقعیت های حال حاضر درجامعه و وجود برتری نسبی و کَمی در فرآیند آموزش عالی این قشر را از بافت انسانی نمی شود نادیده قلمداد کرد

آیا می بایست در این مجال از تزلزل ناخواستی آزادی فردی - اجتماعی زنان نیز سخنی گفت ؟

آیا می بایست از وجود هجمه فرارو زنان در موضوعات و مناسبات مذهبی حرفی زد؟

می خواستم ادامه بدهم در جواب دوستی که هیچ گاه سراغ خود را از خودش  نمیگیرد این هارا نوشتم که نگوید من از خودم دورم...


  • آخرین ویرایش:-