تبلیغات
تـــاگ هرمزگان - چه گویی ؟ تو را مهم ترین کار آن است که بدانی قلم را حقیقت از چیست ؟ قبول که بُودَ ومردود کدام !! " عین القضات همدانی"